Ośrodki Readaptacyjne
dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny w Radomiu i w Bogucinie k. Radomia
-  program skierowany do pacjentów w wieku 17-34 lat.
- w roku 2002 przebywały w ośrodku 80 osób. Leczenie w tym roku ukończyło 26 pacjentów

Centrum Interwencji Kryzysowej w Warszawie
- program skierowany do pacjentów niepełnoletnich
- w roku 2001 w Centrum Interwencji Kryzysowej leczyło się 46 osób z czego 12 osób zostało wypisanych jako wyleczone.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie
- program skierowany do pacjentów w wieku 18-22 lata
- w roku 2002 przebywały w ośrodku 43  osoby

Adresatami programu readaptacyjno - rehabilitacyjnego w ośrodkach są osoby, które zaprzestały przyjmowania środków odurzających i wymagają przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Ośrodki Readaptacyjne pełnią rolę placówek opiekuńczo -wychowawczych i spełniają następujące zadania:

 • udzielanie osobom, pragnącym zmienić styl swojego życia, wsparcia psychicznego oraz podejmowanie działań sprzyjających stworzeniu środowiska życiowego, ułatwiającego rehabilitację społeczną oraz powrót do zdrowego życia bez nałogów,
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej, poczuciu wyobcowania oraz odrzuceniu ze strony rodziny i społeczeństwa,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej nastawionej na pozytywną przemianę osobowości,
 • wyuczenie postaw umożliwiających rozpoczęcie przemiany życia uczuciowego,
 • zmianę dotychczasowych więzi rodzinnych, dzięki zajęciom terapeutycznym z rodzinami osoby uzależnionej.

Odbiorcy programu:

 • Młodzież oraz osoby dorosłe do 28 roku życia, zagrożona uzależnieniem.
 • Rodziny osób zagrożonych uzależnieniem.
 • Młodzież zagrożona uzależnieniem - środowiska patologiczne, pierwsze kontakty z narkotykami - wymagająca czasowego pobytu poza domem (ze względu na warunki rodzinne i/lub stopień zagrożenia uzależnieniem).
 • Rodzice osób uzależnionych. Rodzina w fazie kryzysu (np. narastające sytuacje konfliktowe, przygotowanie do interwencji kryzysowej wobec uzależnionego członka rodziny).

Cele operacyjne programu:

Celem pracy Ośrodka jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość oraz ich rodzinom. W ramach programu oferowane jest:

 • prowadzenie stacjonarnej terapii długoterminowej dla osób uzależnionych od środków odurzających,
 • oddziaływania psychologiczne sprzyjające integracji osobowości pacjentów leczących się z uzależnienia od środków odurzających,
 • pomoc w ukierunkowaniu zainteresowań młodocianych pacjentów,
 • pomoc w zdobyciu wykształcenia i zawodu,
 • objęcie opieką rodzin w fazie kryzysu poprzez zapewnienie im pomocy psychologicznej w zakresie: diagnozowania, doradztwa i terapii,
 • działania terapeutyczne obejmujące całą rodzinę pacjentów,
 • pomoc terapeutyczną, ambulatoryjną osobom zagrożonym uzależnieniem (po pierwszych próbach zażywania środków odurzających, wywodzących się ze środowisk patologicznych) - pomagając, wspieramy je w zwalczaniu zagrożenia i rozwiązywaniu ich problemów.

Harmonogram realizacji zadań:

- terapia indywidualna pacjentów przebywających stacjonarnie w ośrodku
- terapia grupowa
trening wygaszania agresji ART (metodą prof. Arnolda Goldsteina-USA)
- treningi psychologiczne dla pacjentów oraz ich rodzin
- warsztaty i wykłady dla rodziców pacjentów
- terapia rodzin pacjentów przebywających stacjonarnie w ośrodku w programie systemowym
- terapia zajęciowa (m.in. warsztat stolarski, krawiecki, plastyczny)
- psychoedukacja seksualna
- artterapia (rysunek, rzeźba, zajęcia teatralne, muzykoterapia)
- trening relaksacyjny
- konsultacje psychiatryczne
- stała opieka medyczna
- diagnostyka psychologiczna.

Sposób rekrutacji:

- w czasie zajęć profilaktycznych w szkołach
- młodzież skierowana przez pedagogów lub wychowawców
- plakaty i ulotki
Poradnie Rodzinne Stowarzyszenia "Karan"
- Infolinia
- imprezy okolicznościowe - happeningi, festyny, koncerty, seminaria;
- rozpowszechnianie kwartalnika "Narkomanii - NIE"
- zgłoszenia indywidualne osób zainteresowanych.