Informujemy Państwa o możliwości udziału w projekcie
pod nazwą
„Senior Mentorem”


 Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
 Osób Starszych na lata 2014-2020

Założenia projektu
  • Ideą projektu jest wsparcie ważnych dla funkcjonowania osób starszych procesów integracji międzypokoleniowej przez umożliwienie seniorom pełnienia odpowiedzialnej roli mentorów dla młodych ludzi znajdujących się w trudnym (kryzysowym) momencie życiowym.    
Cele realizacji projektu:
  • Upowszechnienie mentoringu dla seniorów jako formuły działań międzypokoleniowych;
  • Aktywizacja osób starszych poprzez uczestnictwo w działaniach integracyjnych;
  • Wzrost samooceny, poczucia sprawczości i bycia potrzebnym u osób starszych poprzez działania społecznie użyteczne w charakterze mentora;
  • Wzrost motywacji życiowej i jakości funkcjonowania społecznego osób starszych przez działania integracji międzypokoleniowej;
Charakterystyka projektu:

Prowadzenie programu powoduje nie tylko wzrost aktywności osób starszych, lecz w istotny sposób wzmacnia ich samoocenę oraz poczucie sprawczości, poprawia motywację oraz przekonanie o przynależności, pomaga osiągnąć odpowiedni poziom integralności, przez odwołanie się do działań nie tylko społecznie użytecznych i trwałych, lecz także wykorzystujących zasoby oraz mądrość życiową seniorów. Projekt „Senior Mentorem” wykorzystuje współczesne ustalenia dotyczące wspierania integracji międzypokoleniowej, kładąc nacisk na integrację w działaniu.

Realizacja następuje poprzez udział w działaniach integracyjnych, edukacyjnych i aktywizujących: prowadzenie grupy teatralnej, grupy filmowej, wspólnych wyjść do kina i teatru. 

Celem projektu jest osiągnięcie wyższego poziomu aktywności seniorów oraz nawiązanie bliskich relacji interpersonalnych zwiększających poczucie społecznej i międzyludzkiej użyteczności.

Charakterystyka grup uczestników:


- Osoby powyżej 60 roku życia, zainteresowane wzrostem swojej aktywności życiowej i społecznej oraz poprawą funkcjonowania społecznego oraz psychicznego, przez pełnienie funkcji mentora dla osób młodych, znajdujących się w fazie rehabilitacyjnej i postrehabilitacyjnej.

- Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych będące w trakcie leczenia stacjonarnego lub w etapie postrehabilitacji w wieku 15-20 lat.
 
Projekt przewiduje stworzenie grup tematycznych w Warszawie i Radomiu.
 
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny:
Warszawa (22) 408 80 24
Radom (48) 360 24 63